Vyžaduje instalace klimatizace do bytu souhlas sousedů? Provoz vám může být i zakázán!

Vyžaduje instalace klimatizace do bytu souhlas sousedů? Provoz vám může být i zakázán!

26 srpna, 2018
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Letní teploty stoupají a stále více lidí zvažuje, že si do bytu pořídí klimatizaci. Účinné ochlazení interiéru přináší především pevně zabudovaná klimatizace. Také o ní přemýšlíte? Co se může na první pohled zdát jako banální záležitost, se nezřídka změní v problém.

Je váš balkón společnou částí domu?

Splitová klimatizace se skládá ze dvou jednotek, a to z vnitřní a venkovní. Druhá jmenovaná se umisťuje na balkón, lodžii, případně přímo na fasádu domu. A právě tady nastává první zásadní věc, na kterou se musíte před samotnou instalací zaměřit. Pokud umisťujete jednotku klimatizace na balkón, respektive lodžii, je nutné s vlastníkem stavby uzavřít smlouvu, která dotyčného opravňuje k osazení jednotky do dané společné části domu. Pokud je daná stavba v památkové chráněném území, je třeba si před realizací zajistit příslušné stanovisko dotčeného orgánů.

I v případě, že v prohlášení vlastníka nefigurují balkony jako společné části domu, musíte zvážit, jestli potencionální instalace nenaruší společné prostory a souhlas shromáždění SVJ nebude i tak nezbytný. Nejlepším řešením je informovat výbor SVJ o svém záměru instalace klimatizace a řídit se jejich pokyny.

Zvažujete umístění klimatizace na fasádu domu?

Fasáda domu patří mezi společné části domu, a proto se v tomto případě stačí rovnou obrátit na příslušný orgán SVJ, kterému pravomoc o této věci rozhodnout přísluší. Pokud bude o této záležitosti rozhodovat shromáždění a svým usnesením instalaci klimatizace zakáže, vlastníkovi bytu zůstává možnost dle §1209 občanského zákoníku navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl. Musí pro to však existovat důležitý důvod a je otázkou, jestli zrovna klimatizace tuto podmínku splňuje.

Je potřeba stavební povolení pro instalaci klimatizace na fasádu domu?

Klimatizace jako taková není stavbou ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“). To, co je třeba podle stavebního zákona posoudit, jsou stavební úpravy s tím spojené, tedy práce, které je třeba provést, aby klimatizace byla osazena, zapojena a zprovozněna.

“Může se jednat o stavební úpravy dle ust. § 103 odst. 1) písm. d) stavebního zákona, což znamená stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Pokud je stavba kulturní památkou je třeba upozornit, že jakýkoli zásah na takovéto stavbě může vyžadovat ohlášení, příp. stavební povolení.

Rovněž se však může jednat o stavební úpravy, které vyžaduji stavební povolení, a to v souladu s ust. §103 odst. 2) stavebního zákona, a to Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů, nebo v souladu s § 108 stavebního zákona.

. Proto doporučuji konkrétní stavební záměr konzultovat s příslušným stavebním úřadem, který podle rozsahu poučí stavebníka, jestli stavební záměr vyžaduje opatření či rozhodnutí stavebního úřadu a zda jsou k danému záměru třeba např. stanoviska dotčených orgánů z hlediska památkové péče, požární ochrany, hlukových limitů apod., příp. jiné podklady a doklady, vysvětluje správný postup při instalaci vnější jednotky splitové klimatizace,“ uvedla Ing. Dana Rafflová, vedoucí Odboru stavebního ÚMČ Praha 10

Pozor na hlučnost klimatizace

Vaše práva končí tam, kde začínají práva dalšího vlastníka. To platí i v případě instalace klimatizace. Podle §1175 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Proto ať už budete venkovní jednotku klimatizace umisťovat kamkoliv, musíte brát ohled na to, aby její instalace nepoškodila společné části a její provoz nad míru nerušil ostatní vlastníky. Existují samozřejmě nařízením vlády č. 272/2011 Sb. dané hlukové limity, je ale přirozeně mnohem lepší se rovnou při výběru klimatizace zaměřit na její hlučnost, abychom předešli potencionálním stížnostem ze strany sousedů.

Jaké jsou limity pro hlučnost klimatizace?

Hygienický limit ekvivalentní hladiny hluku akustického tlaku A pro stacionární zdroje, kterými klimatizační jednotky jsou, je v chráněných venkovních prostorech staveb při souběhu všech zdrojů 40 dB v noční době a 50 dB v denní době (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, § 12).

I když se pohybujeme v mezích hlukových limitů, stále záleží na přiměřenosti, resp. nepřiměřenosti omezení ostatních vlastníků hlukem daném místními poměry. V tomto směru mohou být v přípravné fázi nápomocné stanovy konkrétního společenství vlastníků, jež by měly reflektovat právě místní poměry a také často upravují náležitosti týkající se přímo instalace splitové klimatizace (povinnost k žádosti přiložit projektovou dokumentaci apod.)

Ruší vás klimatizace od souseda?

Pokud se ocitnete v situaci sousedů, kteří jsou obtěžováni neustálým hlukem z okolní klimatizace, lze se obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s návrhem na provedení měření. Jestli neshledá návrh neodůvodněným nebo u vás z hlediska k vaší situaci relevantní měření již v minulosti neprováděla, měření u vás uskuteční, přičemž následně obdržíte protokol o měření a hodnocení (ať už se překročení hlukových limitů prokáže či nikoliv). Měli byste ale počítat s tím, že měření nemusí být vždy provedeno bezplatně a budete ho tedy nuceni uhradit.

Jestliže KHS provedení měření odmítne, máte možnost obrátit se na jiný subjekt oprávněný k měření, který jej provede, nebo na Hlavního hygienika ČR se stížností, na jejímž základě můžete požadovat provedení měření ze strany KHS. Druhý krok bývá vhodné učinit hlavně v případech, kdy odmítnutí návrhu na provedení měření bylo podle vašeho názoru neopodstatněné.

Jestliže KHS z měření zjistí, že došlo k překročení hlukových limitů, je oprávněna uložit příslušnou sankci (u sousedských záležitostí se zpravidla jedná o pokutu).

Krajním případem je podání žaloby

Další možností, jak neustálý hluk z klimatizace vašich sousedů řešit, je podání žaloby. Sluší se poznamenat, že žaloba je krajním řešením nastalé situace a obecně ji lze doporučit jen v případech, kdy vám výše uvedené orgány nejsou příliš nápomocny. Nic vám ovšem nebrání řešit obtěžování hlukem z klimatizace s krajskou hygienickou stanicí a paralelně s tím podat žalobu. Kromě výše zmíněných situací se její podání nabízí, pokud měření krajské hygienické stanice neprokáže překročení hlukových limitů. Stále je totiž nutné dle §1013 občanského zákoníku přihlížet i k místním poměrům a zdržet se všeho, co by mohlo v nepřiměřené míře podstatně omezit obvyklé užívání nemovitosti. Jako podobné nepřiměřené omezení by se dal za určitých podmínek klasifikovat i hluk klimatizace, přičemž nestačí pouze subjektivní pocit vlastníka, který se cítí být nepřiměřeně rušen, nýbrž dotyčný musí prokázat, že míra hlučnosti je vzhledem k místním poměrům příliš vysoká.

Výsledkem všech jednání může být až nařízení, aby vlastník bytu uvedl vše do původního stavu. Výsledkem je finanční ztráta nákupu klimatizace.

Další podobné články

Chladný vzduch bez nutnosti zasahovat do zdi

Chladný vzduch bez nutnosti zasahovat do zdi

Cesta k chlazení místnosti mobilní klimatizací bývá pro mnohé majitel domácností obtížná. Zavedení elektřiny pro klimatizaci formou vrtání ve zdech či instalace kabelů není pro každého řešení. Naštěstí existují alternativy,….