Dejte pozor na šest častých nešvarů
českých výtahů

Dejte pozor na šest častých nešvarů českých výtahů

27 října, 2017
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Za stav výtahu odpovídá podle platných norem jeho provozovatel, tedy zpravidla majitel budovy. Pro všechny obyvatele domu i jejich návštěvy je ale důležité cítit se ve výtahu bezpečně a využívat ho co nejdéle. Co bychom si vlastně měli u výtahu hlídat?

Šero na nástupišti či v kabině

Možná se vám zdá zbytečné řešit dostatečné osvětlení na nástupišti, přesněji řečeno na prahu šachetních dveří. Ale jen do chvíle, než kvůli tomu někdo zakopne a stane se úraz. Příčin může být spousta, od v šeru přehlédnutého nepořádku, který ve výtahu nechal někdo z cestujících před vámi, přes vlhkou podlahu na nástupišti či v kabině až po to, že výtah zastaví nepřesně (a stačí jen o pár cm). Podle nové normy je minimální intenzita osvětlení na nástupišti 50 luxů (při této hodnotě již například lze rozlišovat základní barevné odstíny), v kabině pak 100 luxů. Tato norma je však povinná pouze pro výtahy uvedené do provozu od 1. září 2017. Neřeší tak spoustu výtahů uvedených do provozu podle starších norem. V zájmu nejen vlastní bezpečnosti je ale určitě lepší věnovat dostatečnému osvětlení pozornost.

Chybějící či špatně seřízené dveře

Zjednodušeně řečeno je pro cestující důležité rozlišovat dva typy dveří: šachetní, na které se díváte z chodby, a kabinové, které se pohybují s výtahem. Přestože moderní výtahy disponují automatickými dveřmi, v provozu je řada výtahů s ručními dveřmi, které za sebou dovírá sám cestující. Ruční šachetní dveře mají často jediný kontakt, který ověřuje, že jsou zavřené a výtah se může bezpečně rozjet. V praxi se může stát, že když starší dveře špatně těsní, výtah se nerozjede a cestující se zdrží tím, že se snaží dveře „domáčknout“.
Pro některé cestující je v takové situaci výzvou zjistit, jak bezpečnostní systém obejít. O zásahu vandalů ani nemluvě. Jde o velmi nebezpečnou aktivitu, protože pokud se jim podaří uvést tento kontakt mimo provoz, může se ve výjimečných případech stát i to, že otevřete šachetní dveře a za nimi nebude výtah. Proto je třeba dohlédnout na to, aby nebyly dveře porušené a byly správně seřízené.
Mluvíme-li o dveřích kabinových, můžete se stále setkat s výtahy, které jimi vůbec nedisponují. Kabinové dveře se totiž začaly v našich zemích běžně používat až v 90. letech minulého století. Jsou ale velmi důležité, protože chrání pasažéry a náklad před kontaktem s čelní stěnou šachty při jízdě. V praxi jde například o to, aby do volného prostoru, ať už je velký jakkoliv, nezapadly například některé drobné přepravované věci. Je zřejmé, že do tohoto prostoru nesmí cestující vůbec zasahovat, což se někdy hůře vysvětluje například dětem.

Zvonek možná zvoní, ale kde?

Oči těch, kteří se ve stísněném prostoru výtahu necítí pohodlně, se často upínají k symbolu zvonečku, který nabývá na významu, například když se výtah vlivem výpadku proudu „zasekne“, nebo když pasažéra postihne zdravotní indispozice. Možná si říkáte, že je v době mobilů zvoneček překonaný, ale není to pravda. Jen si vzpomeňte, jak často zjistíte, že máte vybitou baterii ve chvíli, kdy si zrovna potřebujete zavolat. Nehledě na to, že ve výtahu nemusí být vždy signál.
Od roku 2006 vyvstala povinnost vybavit každý výtah pro přepravu osob dorozumívacím zařízením propojeným s neustálou vyprošťovací službou. Do té doby bylo na vůli vlastníka nemovitosti, zda tuto funkci zprovozní, nebo ne.
Důležité také je vědět, kam se vlastně dovoláte. Například u výtahů vybavených dorozumívacím zařízením, které jsou servisovány společností Schindler CZ, je tlačítko se symbolem zvonku spojeno s centrálním dispečinkem, který je nepřetržitě v provozu. Ten má všechny základní informace o výtahu (adresa, rozsah poskytovaných služeb, jméno servisního technika). Výrazně se tak zkrátí doba, kdy se k vám dostane pomoc. V současné době je v platnosti evropská směrnice, podle které musí každé dorozumívací zařízení ve výtahu samo ověřovat, zda funguje. V cyklu 72 hodin tak výtah sám volá na dispečink.
U starších výtahů však tato funkce není možná, protože žádným dorozumívacím zařízením nedisponují. Zvonek tak při zmáčknutí zkrátka kdesi zvoní, zpravidla jen ve výtahové šachtě. V takovém případě je třeba počkat, až si tohoto nouzového znamení všimne někdo z kolemjdoucích a přivolá pomoc.

Technické zázemí výtahu

Očím uživatelů běžně skrytá zůstává celá řada těch nejdůležitějších faktorů, na které musí dohlédnout profesionálové. U starých strojů ze 70. a 80. let jde například o převodovky, které mají dobře těsnit a nemá z nich téci olej. Moderní výtahy bývají bezpřevodové a nemají ani olejové náplně, údržba je tedy o něco snazší. Asi nikdo nepochybuje o významu údržby bezvadného stavu omezovače rychlosti a zachycovačů, které zabraňují nekontrolovanému pohybu kabiny, a dalších bezpečnostních prvků, k nimž patří například i zařízení pro kontrolu přetížení. U starších výtahů se při přetížení ozývá zvuk, který se při špatném stavu podlahy může ozývat i ve chvíli, kdy je váha v pořádku. Právě v takových případech chtějí někdy majitelé nechat toto zařízení vypnout. Je přitom zřejmé, že je třeba spravit podlahu, a nikoliv riskovat bezpečí cestujících. Poměrně banální se může zdát i nepořádek v prohlubních výtahových šachet, v nichž se často ocitají například nechtěné letáky a drobné odpadky. Ty se mohou stát zdrojem požáru. Za pořádek je v tomto případě zodpovědný majitelem domu pověřený servisní technik, protože žádný laik nemá do prohlubně přístup.

Opomenuté kontroly a zkoušky

Výtah potřebuje souvislý odborný dohled, a to jak kvůli tomu, aby majitel domu dostál svým legislativou daným povinnostem řádného hospodáře, tak pro zajištění bezpečného provozu výtahu. Bezpečnostní předpisy pro provoz a servis výtahu se stejně jako tzv. prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu řídí normami. Samozřejmě není nutné, aby byl majitel odborníkem na výtahy, stačí si zvolit profesionální servisní organizaci. Váš výtah pak v předem daných časových intervalech čeká například provozní prohlídka spočívající ve vizuální kontrole a prověření správnosti funkce výtahu a jeho bezpečného provozu a odborná prohlídka, kdy odborník důkladněji prověřuje bezpečností prvky výtahu. Jak již název napovídá rozsahem i celkově nejnáročnější pak je prohlídka inspekční. Výtah čekají v průběhu jeho provozu také odborné zkoušky, a to jak v předem stanoveném intervalu, tak po velkých opravách a provedení podstatných změn.

Nepodceňujte intuici a smysly

Již bylo řečeno, že zodpovědnost je na provozovateli výtahu, kterým bývá vlastník domu, případně SVJ. Ten zpravidla uzavírá smlouvu o servisu se servisní organizací a určuje také kontaktní osoby, které zajišťují komunikaci s touto organizací. U starších výtahů je doporučená i funkce tzv. dozorce výtahů, kterým se může po proškolení stát i laik. Jeho úkolem pak je čtrnáctidenní prohlídka, během které kontroluje, zda například není viditelně poškozena kabina a zda jdou ve všech patrech správně otevírat a zavírat dveře. Ideální je, pokud jsou důležité kontakty přímo na štítku v kabině výtahu. Pokud uvedeny nejsou, neváhejte se při nejbližší příležitosti zeptat, kdo je v rámci vašeho domu kompetentní osobou. Neváhejte jim ohlásit, pokud uvidíte, že se například výtah zastaví o pár cm jinde, ale také zdánlivě „provozní“ záležitosti, týkající se například právě osvětlení. Bezodkladně je třeba hlásit případy, kdy jdou hůře zavírat dveře nebo se výtah nerozjede napoprvé, či jiné nestandardní chování výtahu.

Další podobné články

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Každý bytový dům dnes může být moderní. Zateplení, plastová okna, elektronické zvonky jsou dnes již samozřejmostí. A do moderního bytového domu patří také výtah. Co ty dnešní již umí?