Svolání a průběh shromáždění

24 května, 2022

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Příprava pro konání shromáždění začíná pro výbor SVJ dlouho předem. Je nutné připravit program, pozvánku, správně ji předat členům. Velkou kapitolou je průběh shromáždění a zápis. V každém z těchto kroků dochází k různým pochybením.

Shromáždění je povinné svolat minimálně jedenkrát ročně

Svolání zasedání shromáždění je povinností statutárního orgánu (tedy výboru SVJ či předsedy společenství). Statutární orgán se musí řídit stanovami a pokud tam nejsou pravidla pro svolávání uvedena, pak občanským zákoníkem. Shromáždění se obecně konají podle potřeby společenství, nicméně ze zákona je potřeba je svolat minimálně jednou ročně. V některých případech je nutné svolávat shromáždění i častěji, například v případě probíhající rekonstrukce nebo třeba při personálních změn ve volených orgánech, které jsou pro SVJ významné a měly by se tak projednat se členy společenství. Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů SVJ, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů. Nejsou však výjimečné případy, kdy v tomto ohledu výbor nekoná a shromáždění nesvolává. Svolat shromáždění mohou i sami členové SVJ, jejichž počet hlasů činí více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich.

Podmínky pro řádné svolání shromáždění

Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí dopisem všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství. Pokud tak není ve stanovách stanoveno něco jiného, je třeba zasedání shromáždění svolat nejméně 30 dnů před jeho konáním.
Pozor na chybná nebo nedostatečný obsah pozvánky. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání a program zasedání. Uvedena by měla být též informace, kde se členové mohou seznámit s podklady k bodům programu shromáždění. Nejčastější variantou je umístění na internetových stránkách SVJ. Členové, kteří přístup k internetu nemají by měli být informováni kdy a kam mohou přijít do podkladů nahlédnout.

Průběh shromáždění a hlasování

Shromáždění rozhoduje hlasováním, kdy každý vlastník jednotky má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu a pozemku, přičemž ani stanovami ani dohodou všech členů SVJ toto nelze změnit. V mnoha SVJ zde znovu dochází k chybám, kdy je u každého vlastníka počítán jeden hlas, a nikoliv počet hlasů dle podílu na společných prostorách. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit počet hlasu konkrétního vlastníka jednotky, je vyhledat tuto informaci na webových stránkách katastru nemovitostí u výpisu informací o budově, ve které se jednotka daného vlastníka nachází. Pokud je společenství samo vlastníkem nějaké jednotky v domě, při hlasování v rámci zasedání shromáždění se k jeho hlasu nepřihlíží. Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování na shromáždění. Je doporučováno, aby byla možnost zastoupení vlastníka jednotek na zasedání shromáždění zahrnuta přímo do stanov. Zmocnění musí být v písemné formě a podpisy na plné moci není nutné úředně ověřovat, ledaže to vyžadují stanovy společenství.

Pozor na chybějící údaje nebo přílohy v zápisu ze shromáždění

Zápis ze shromáždění musí obsahovat nezbytné údaje prokazující, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo zasedání zahájil a kdo mu předsedal, schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru.

Další podobné články

Povinné datové schránky pro SVJ se blíží

Povinné datové schránky pro SVJ se blíží

V řadě oblastí jsou datové schránky již po řadu let běžně využívány. Pro mnohé vlastníky bytových domů z řad SVJ je to dosud neznámá oblast, bez které se docela dobře obešli. Od počátku příštího roku se ale i pro ně stává využívání datových schránek povinné. Co je důležité o nich vědět?

Další  změny   Občanského zákona v bytovém právu

Další změny Občanského zákona v bytovém právu

Od 1.7.2020 platí rozsáhlá novela Občanského zákona, která poměrně obsáhle upravuje oblast bytového práva a nutno dodat, že k lepšímu. V této části příspěvku navazuji na článek z října 2020 a budu se vněm zabývat změnami OZ v oblasti práva vlastníka jednotky pořizovat si kopie dokumentů SVJ, právem vlastníků na doplnění programu shromáždění a hlasováním per rollam.