Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné pamatovat?

15 srpna, 2019
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Spoléhat se na obsah pojistné smlouvy nestačí

Při sjednávání pojištění je vždy zásadní si ujasnit, jaké jsou pojistné podmínky. Nelze se totiž spoléhat pouze na obsah pojistných smluv, který většinou obsahuje pouze základní údaje jako označení smluvních stran, název pojistného produktu, případně výši pojistného a dobu trvání smlouvy a v ostatním je pouze odkázáno na ustanovení všeobecných obchodních podmínek. V rámci jedné smlouvy navíc může být odkázáno na všeobecné podmínky, které jsou rozděleny do několika dokumentů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracované do nejmenších detailů. Ačkoliv je jejich čtení velmi nezáživné, je vždy dobré si je pečlivě projít, jelikož obsahují řadu zásadních podmínek. Je nutné zejména dávat pozor na rozsah krytí (tedy hlavně na případné výluky z pojištění), výši pojistného, způsob jeho hrazení (většinou buď jednou měsíčně, nebo jednou ročně) a dobu platnosti pojistné smlouvy. V případě, že jsou smlouva nebo podmínky nesrozumitelné, či jsou v nich nějaká podezřelá ustanovení, doporučujeme vše před podpisem zkonzultovat s právníkem a případně vybrat jinou pojišťovnu.

V rámci pojistné smlouvy je teoreticky možné vyloučit aplikaci některého ustanovení všeobecných podmínek. V případě rozporu mezi obsahem pojistné smlouvy a všeobecných podmínek má dle zákona přednost ujednání v pojistné smlouvě. Při uzavírání pojistných smluv je však klient zpravidla ve slabší pozici, jelikož nemá velkou moc při sjednávání obsahu smlouvy. Většina pojistných smluv je adhezního charakteru, což znamená, že obsah smlouvy určuje pojišťovna a druhá strana nemá reálnou možnost v něm cokoliv změnit.

Pojištění domu

Pojištění domu a pozemku by mělo být zajištěno v zásadě u každého SVJ a pojišťovny mají takové pojištění zahrnuto ve své standardní nabídce. Rozsah pojištění se bude u každé pojišťovny lišit, nicméně obecně lze pojistit také např. garáže, zahrady u domu, ale i třeba výtahy, tepelná čerpadla, anténní systémy či přístupové a kamerové systémy. Vše samozřejmě záleží na konkrétním typu domu. Statutární orgán by měl rovněž dávat pozor, zdali není třeba pojištění aktualizovat. Pokud totiž bude v průběhu let dům určitým způsobem zhodnocen (přístavby, nová fasáda apod.), ale výše pojistné částky se nezmění, mohlo by zbytečně dojít k výraznému podpojištění. Následně by se mohlo stát, že peníze z pojistky nebudou na opravy stačit a vlastníci je budou muset uhradit ze svých vlastních prostředků.

Pojišťovny v rámci své nabídky nabízejí pojištění standardní, ke kterému lze sjednat různá připojištění. V každém konkrétním případě je nutné zvážit, která připojištění jsou pro SVJ účelná a která by naopak znamenala pouze zvýšené náklady SVJ.

V rámci živelního pojištění majetku, ať už ve formě standardní nebo v rámci připojištění, je nabízena ochrana proti následkům požáru, vichřice, úderu blesku, škodě způsobené vandaly (sprejery), nárazu vozidla či krádeži. Některé pojišťovny navíc nabízejí možnost sjednat také pojištění ušlého nájemného, které se využije v případech, kdy bude dům poškozen či zničen a tyto prostory nebude možné užívat.

Pojištění bytu a domácnosti

Míra pojištění celého domu má též zásadní význam pro pojištění bytů a domácností vlastníků jednotek. Jestliže je sjednáno dobré pojištění celého domu, není pojištění bytu a domácnosti v zásadě nutné, ale i přesto jej lze spíše doporučit. Pojištění bytu může být výhodné, když je byt vytopen sousedem či vyhoří v důsledku zkratu, apod. Pokud jde o pojištění domácnosti, toto pojištění nechrání byt jako takový, ale pouze jeho vybavení a osobní věci vlastníka.

Pojištění odpovědnosti za újmu

V rámci nabídky pojištění pro SVJ je rovněž možné najít i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou společenství vlastníků jeho statutárním (případně i kontrolním) orgánem. Jestliže členové orgánů SVJ způsobí svým jednáním společenství vlastníků újmu, bude toto kryto pojistným plněním. Mezi nejčastěji způsobené újmy patří újmy vzniklé při uzavírání nejrůznějších smluv, jejich plnění, anebo při vymáhání pohledávek po neplatících vlastnících jednotek.

V rámci SVJ je tedy možné sjednat různé typy pojištění, přičemž lze doporučit vždy pečlivě uvážit míru hrozících rizik v daném konkrétním případě tak, aby byla v rozumné míře pokryta možná rizika.

/Autor: Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník www.svjpravnik.cz a spolupracující odborník Okolobytu.cz/

Další podobné články

Svolání a průběh shromáždění

Svolání a průběh shromáždění

Příprava pro konání shromáždění začíná pro výbor SVJ dlouho předem. Je nutné připravit program, pozvánku, správně ji předat členům. Velkou kapitolou je průběh shromáždění a zápis. V každém z těchto kroků dochází k různým pochybením.

Další  změny   Občanského zákona v bytovém právu

Další změny Občanského zákona v bytovém právu

Od 1.7.2020 platí rozsáhlá novela Občanského zákona, která poměrně obsáhle upravuje oblast bytového práva a nutno dodat, že k lepšímu. V této části příspěvku navazuji na článek z října 2020 a budu se vněm zabývat změnami OZ v oblasti práva vlastníka jednotky pořizovat si kopie dokumentů SVJ, právem vlastníků na doplnění programu shromáždění a hlasováním per rollam.