Obnova fasády

23 srpna, 2017

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Fasáda, jež je vnějším obalem budovy, je denně namáhána vlivy počasí, střídáním teplot, nárazovými větry, krupobitím a v neposlední řadě také mikroorganismy, jako jsou řasy nebo houby. Na povrchu vnější omítky se nám jednak mohou vyskytnout trhliny, jednak již zmíněné nevzhledně vyhlížející černozelené fleky, které jsou často považovány za špínu. Pokud mají mikroorganismy dostatek vlhkosti, mohou se usadit na všech druzích povrchů. Růst těchto nežádoucích nájemníků je podporován takovými oblastmi fasády, které jsou konstrukčně nedostatečně chráněny, a také určitými klimatickými podmínkami (v oblastech s častými mlhami a vysokými srážkami), stejně jako blízkostí zásob vlhkosti a nutričních zdrojů, jako jsou lesy, jezera, řeky a zemědělské plochy.

Nejvíce napadenými plochami jsou přirozeně severní fasády, na nichž se vlhkost v průběhu celého dne akumuluje nejdéle. Teplotní rozmezí životaschopnosti řas a plísní je mezi -7 až 30 °C s optimální teplotou okolo 20 °C. Hlavní podmínkou růstu je v našich klimatických podmínkách vlhkost podkladu
a poletující biologický materiál z okolí.

Zdrojem vlhkosti ve fasádním systému ETICS může být také vodní pára, která právě v zimních měsících kondenzuje v místě vnější výztužné vrstvy. Samotný kondenzát sice neohrožuje funkci zateplovacího systému, dokonce musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 13788 na maximální množství zkondenzované vlhkosti, ale svým dílem podporuje růst mikroorganismů. Kondenzaci vodní páry v zateplovacím systému lze vyřešit vyváženou paropropustností jednotlivých vrstev, jako je tomu např. u zateplovacího systému Baumit open, který je navržen tak, aby jednotlivé vrstvy propouštěly vodní páru v takovém množství, v jakém je schopna se z povrchu fasádní omítky odpařit. Základem systému Baumit open jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů, které snižují difuzní odpor této izolační vrstvy.

Před samotnou volbou vhodného způsobu obnovy fasády je potřeba provést důkladný průzkum stavu povrchu – zda se vyskytují na fasádě trhliny, je napadena mikroorganismy nebo jen potřebuje obnovit původní odstín fasádní omítky. Je-li fasáda bez trhlin a mikroorganismů, lze přistoupit k jednoduchým krokům obnovy. V případě pískujících a silně nebo nerovnoměrně nasákavých podkladů nebo u starších zateplovacích systémů doporučujeme provést hloubkový penetrační nátěr Baumit MultiPrimer a následně dva nátěry vysoce krycí a odolnou fasádní barvou Baumit StarColor, která obnoví stávající odstín a vrátí fasádě její původní vzhled.

Fasády napadené mikroorganismy je potřeba očistit tlakovou vodou s maximálním tlakem 200 barů, případně parním čističem. Silné znečištění je možné odstranit pomocí vhodného kartáče. Následně je potřeba nechat povrch dostatečně vyschnout. Na očištěný a suchý podklad doporučujeme nanést pomocí malířské štětky sanační přípravek Baumit FungoFluid obsahující algicidní a fungicidní látky. Tím dojde k úplnému nasycení podkladu. Aplikaci se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za vlhčího počasí, avšak nikoli za deště. Je potřeba zajistit vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. V závislosti na intenzitě napadení lze tento krok zopakovat. Po důkladném vyschnutí se plocha fasády natře ochranným fasádním nátěrem Baumit StarColor se zvýšeným obsahem protiplísňové přísady.

Obecně platí, že fasáda, která je správně zkonstruovaná a chráněná, v prostředí s nízkou vlhkostí a bez přítomnosti faktorů způsobujících mimořádné znečištění, by měla zůstat čistá po dlouhou dobu i bez ochranné vrstvy. Avšak bez této přidané ochranné vrstvy existuje zvýšené riziko napadení, pokud jsou konstrukční a klimatické podmínky nepříznivé. Proto je dnes většina fasád realizována s použitím látek s protiplísňovou ochranou. Ty splňují všechny právní požadavky a mnohokrát se osvědčily v souvislosti s prodloužením intervalů renovace fasád. Priority mohou být samozřejmě nastaveny odlišně a látky ochranné vrstvy lze zcela pominout. V každém případě je jediným způsobem, jak mít v tomto ohledu jasno, odborné poradenství ve fázi plánování, které je přizpůsobeno projektu.

Pokud se na fasádě objevují trhliny, doporučujeme provést novou výztužnou vrstvu z cementové stěrky Baumit StarContact s vloženou sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Po technologické přestávce cca
3 dny (v závislosti na klimatických podmínkách) se provádí základní nátěr přípravkem Baumit UniPrimer a následně se nanáší fasádní omítka. Doporučenými fasádními omítkami jsou samočisticí Baumit NanoporTop s aktivní fotokatalýzou nebo silikonová omítka Baumit SilikonTop. V případě požadavku jemného štukového vzhledu fasády je vhodné poškozenou fasádu přestěrkovat bílou renovační stěrkou Baumit MultiWhite a po vyzrání zafilcovat do finální štukové podoby. Vzhledem k tomu, že tato stěrka obsahuje výztužná vlákna, není potřeba tuto vrstvu vyztužovat sklotextilní síťovinou. Následně lze štukový povrch opatřit fasádním nátěrem Baumit StarColor.

Nejspolehlivější a nejtrvanlivější obranou proti biologickému napadení fasády bývá kombinace více pasivních a aktivních opatření současně. Účelně řešené architektonické detaily spolu s vhodnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi fasádních omítek a barev, např. s obsahem dlouhodobě stabilních biocidů, s minimálním elektrostatickým nábojem pro snížení špinivosti, s hydrofilně-hydrofobní nanoporézní strukturou omítky pro zrychlené schnutí omítky po dešti nebo se samočisticím efektem na principu fotokatalýzy, zajistí funkční a čistou fasádu na mnoho let. Více informací zde.

Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., BAUMIT, spol. s r. o., j.zumar@baumit.cz

Bytový dům znečištěný mikroorganismy a polétavým prachem a popílkem z ovzduší – Chomutovsko

Západní fasáda bytového domu s viditelnou stopou napadení mikroorganismy v konturách blízko stojícího stromu Praha-západ

Severozápadní fasáda rodinného domu v blízkosti potoka a bohaté zahradní vegetace – severní Čechy

Fasáda se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop bude i po mnoha letech zářit čistotou

Další podobné články

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

S tématem zateplení stavebních objektů u novostaveb nebo rekonstrukcí starších domů bylo dlouhou dobu spojováno zejména zimní období. Léty prověřený zateplovací systém Baumit open však prokazuje investorům své služby spojené s významnými úsporami doslova po celý rok. Co stojí za tímto úspěchem?