Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost Dům plný úspor o.p.s., IČO: 28600312, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00, Praha 8, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1613 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje, a to v rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, podpis, podoba, hlas
 • adresní údaje: město, telefon, e-mailová adresa
 • další osobní údaje: město a datum účasti na semináři

Uvedené osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • přihlášení a účast na semináři vč. vytvoření prezenční listiny (zpracovává se jméno, příjmení, podpis, město a datum účasti na semináři),
 • zasílání/sdělení podrobných informací o semináři, na který je subjekt údajů přihlášena následně zaslání shrnutí z uskutečněného semináře (zpracovává se telefon, e-mailová adresa),
 • ochrana zdraví přednášejícího a účastníků semináře (zpracovává se podoba),
 • prezentace a propagace činnosti správce (zpracovává se e-mail, podoba, hlas),
 • rozesílání e-magazínu (zpracovává se e-mail),
 • statistické účely (zpracovává se město).

Podle žádného obecně závazného právního předpisu nejste povinen/a  poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za výše uvedenými účely. Poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodnete své osobní údaje neposkytnout, nebudete se moci přihlásit na seminář a nebude tedy možná Vaše účast na semináři (z kapacitních důvodů je nutné přihlášení předem). Pokud se rozhodnete neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel rozesílání e-magazínu, nebude mít Vaše rozhodnutí pro Vás žádné nepříznivé následky z pohledu účasti na semináři.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů se zpracováním při rozesílání e-magazínu a dále oprávněný zájem správce

 • jednak na ochraně zdraví přednášejícího a účastníků semináře,
 • tak i na prezentaci a propagaci činnosti správce při pořizování kamerového záznamu a fotografií,
 • na zjištění počtu odběratelů e-magazínu z dané oblasti,
 • umožnit účast zájemců na semináři,
 • sdělit zájemcům o seminář a účastníkům semináře podrobné informace před a po ukončení semináře příp. o změně týkající se konání semináře.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně v listinné tak i automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytne subjekt údajů nebo získané kamerovým záznamem či fotografií. V případě telefonické komunikace není telefonický hovor nahráván.

Subjektem údajů jsou přednášející, zájemci o účast na semináři a účastníci semináře, zájemci o zasílání e-magazínu.

V listinné podobě jsou osobní údaje (prezenční listiny) uchovávány po dobu 7 dnů ode dne uskutečnění semináře, poté jsou převedeny do elektronické podoby a v listinné podobě skartovány. V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu do odvolání souhlasu. Po tuto dobu budou Vaše osobní údaje uchovány v databázi správce. V případě odvolání souhlasu, resp. odhlášení z odběru e-magazínu budou Vaše osobní údaje deaktivovány, a to nejpozději do 7 dnů ode dne odvolání souhlasu a již nebudou nadále zpracovávány. Odhlášení z odběru e-magazínu je považováno za odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Vzhledem k nastaveným procesům správce jsou deaktivované osobní údaje hromadně mazány z databáze 1x měsíčně.

Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují pořádání seminářů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením, účastníkům semináře, odběratelům e-magazínu rozesílaného správcem, návštěvníkům webových stránek správce.

Správce zabezpečuje webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Poučení o právech subjektu údajů

Práva lze uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Dům plný úspor o.p.s., Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00, Praha 8 nebo e-mailem info@dumplnyuspor.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete tak učinit odhlášení z odběru e-magazínu. Možnost odvolání souhlasu k přijímání e-magazínu je součástí každého e-mailu s e-magazínem zaslaného správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Máte právo podat stížnost na postup správce, a to písemně na poštovní adresu správce Dům plný úspor o.p.s., Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00, Praha 8 nebo na kontaktní e-mail správce info@dumplnyuspor.cz. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení stížnosti, vyzve Vás správce k doplnění stížnosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li stížnost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Máte právo na postup správce podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter