Žaloby na členy výboru SVJ:
reálná situace, nebo zbytečné strašení?

5 min. čtení · legislativa ·

Členové výboru SVJ se stávají ohroženým druhem. Čeká vás převzetí odpovědnosti, která zpravidla není náležitě finančně vykompenzována a časová vytíženost. K tomu ještě nyní zřejmě musíte připočítat možnost, že vás někdo ze sousedů zažaluje.

Žaloba má oporu v občanském zákoníku

V současné době narůstá počet případů, kdy členové SVJ nebo bytových družstev nespokojení s fungováním uvnitř společenství chtějí řešit problémy soudní cestou a nalézt viníka. Často se totiž domnívají, že výbor či představenstvo nepracuje spolehlivě, dostatečně profesionálně a kvůli tomu vznikají společenství, a tedy i jeho členům, zbytečné náklady. „Je třeba uvést, že s takovou žalobu mohou členové SVJ uspět. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, totiž zakotvil odpovědnost členů volených orgánů právnických osob za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce,“ upozorňuje právník Mgr. Jan Eisenreich a pokračuje: „Občanský zákoník doslovně v § 159 uvádí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřenými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Zákon staví členy výboru do pozice vedení akciové společnosti

Člen výboru nebo představenstva tedy přijetím funkce přebírá odpovědnost za to, že při výkonu funkce bude jednat dostatečně profesionálně a v zájmu SVJ či družstva. Nelze to ovšem chápat tak, že musí být odborníkem ve všech otázkách, se kterými se během své činnosti setká. To ostatně ani není možné. Je ale důležité, aby si byl vědom důležitosti úkolů, které sebou výkon funkce přináší a snažil se získávat relevantní informace od odborníků dané oblasti. Zákon tak klade na členy výboru SVJ stejné požadavky jako na všechny členy volených orgánů jiných právnických osob, například na členy představenstva či dozorčí rady akciové společnosti. Což se jeví jako poměrně nešťastné, neboť funkcí ve výboru SVJ se často ujímají lidé jenom proto, že se nenajde nikdo jiný, kdo by byl ochoten funkci vykonávat, čemuž se nelze úplně divit. Pokud totiž máte funkci vykonávat dobře a svědomitě, a především v souladu se zákonným požadavkem, jedná se o práci náročnou, a to i z časového hlediska. Finanční ohodnocení tomu ale zpravidla neodpovídá. Mnohdy jsou tyto funkce vykonávány zcela zadarmo či za částky ve výši, jež vůbec nezohledňují odpovědnost, kterou na sebe lidé ve funkci berou. Jak dokládají mnohé právní praxe, osoby, které se funkce ujmou, si mnohdy vůbec neuvědomují, co vše sebou výkon funkce přináší.

Povinností členů výboru je podstatně více, než jen svolání schůze

Nelze ale jednoznačně určit, že členové výboru jsou vždy obětí a výtky členů SVJ či družstva jsou neoprávněné. Právě s faktem neznalosti odpovědnosti je úzce spjatý i laxní přístup některých členů výboru, kteří se spokojí s tím, že se funkce ujali a v případě naléhání členů SVJ svolají shromáždění, čímž považují svoji úlohu za splněnou. To je ovšem omyl, který je může stát spoustu času, úsilí a především vlastních financí.

Častou chybou je nesprávný či laxní postup při vymáhání dluhů

Mezi nejčastější situace, kdy dochází k podání žaloby na členy výboru, jsou případy nevymáhání pohledávek SVJ. Může tak dojít k tomu, že se pohledávky po určité době promlčí či se dlužník ocitne v insolvenci a nečinností výboru ztratí SVJ možnost vymáhat tyto pohledávky. Dalším poměrně častým důvodem podání žaloby bývají případy zadávání zakázek společenstvím. Mnohdy se totiž členům SVJ zdají předražené a nevýhodné a podezřívají tak členy výboru z toho, že danou zakázkou sledují především svůj osobní prospěch.

V praxi tedy může dojít k situaci, kdy výbor vůči členům SVJ nepostupoval dostatečně tvrdě při vymáhání dlužných částek, spoléhal pouze na ústní příslib zaplacení dluhu „v nejbližší době“. Dlužník se mezitím ocitl v insolvenci, což výbor nezjistil a nepřihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení. „V takovém okamžiku nedisponuje výbor vůči dlužníkovi žádným prostředkem, jehož prostřednictvím by mohlo vymoci svůj dluh. A právě zmíněnou žalobou na neplnění péče řádného hospodáře se mohou členové SVJ domáhat uhrazení této dlužné částky po členech výboru, kteří svou nečinností způsobili společenství škodu,“ upozorňuje právník

Členové výboru se své odpovědnosti nezprostí

V této souvislosti je také vhodné uvést, že odpovědnosti se členové výboru nemohou zprostit například tím, že si najmou na plnění úkolů profesionálního správce nebo se „vzdají“ své odpovědnosti ve smlouvě uzavřené se společenstvím. Mylnou představou je i skutečnost, že zánikem členství ve výboru odpovědnost za škodu zanikne.

Nejste si rozhodnutím jisti? Konzultujte!

Podle právníků tak lze jednoznačně doporučit, aby prvním krokem, který nově zvolený výbor učiní, byla kontrola fungování a činnosti předešlého výboru. Zároveň je důležité veškeré záležitosti, se kterými si nejsou členové výboru schopni poradit sami, konzultovat s příslušnými odborníky.

I přes to, že nelze předpokládat, že veškerá pochybení členů výboru budou řešeny soudní cestou, je nutné zmínit, že podaných žalob přibývá. Členové výboru tak mohou konzultováním s profesionály, písemně zachyceným, předejít sporným otázkám a případně i samotnému soudnímu sporu.

klíčová slova:

Další podobné články

Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak…

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do…

Pronajímatel se v rámci nájemního vztahu dostává mnohdy do nelehké pozice. Spolehlivost nájemce lze často jen těžko předem seriózně ověřit a obava o svěřený byt v hodnotě několika milionů je tedy zcela na místě. Občanský zákoník však poskytuje nájemci, jakožto…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter