Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody se blíží. Co bychom měli vědět?

6 min. čtení · měření tepla a vody ·

Odečty spotřeby tepla a vody za loňský rok jsou již provedeny. Jaký je další postup a co bychom měli ohledně blížícího se ročního vyúčtování vědět? Na otázky odpovídá Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika

Máte podepsaný dodatek smlouvy se svým rozúčtovatelem?

V první řadě je nutné ještě jednou připo­menout povinnosti ohledně v loňském roce tolik diskutované ochraně osobních údajů. Pravidla GDPR se dotýkají jak společnosti, která rozúčtování zajišťuje, tak SVJ s vlastníky bytů, bytových družstev a případně i firem, které vlastníkům nemovitostí zajišťují správu majetku.

„Dodatky ke smlouvě stvrzují, že ze strany rozúčtovatele bude s osobními údaji členů SVJ nakládáno v souladu s GDPR. Je to důležitý dokument, který chrání jak nás, jako rozúčtovatele, tak i SVJ. Na obě strany se totiž mohou obrátit členové SVJ a požadovat doložit, jak a které jejich osobní údaje jsou v rámci rozúčtování využívány. Možná je i kontrola Úřadu na ochranu osobních údajů, kterou by opět zajímala ochrana osobních údajů na obou stranách,“ upozorňuje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika, která rozúčtování provádí. Přesto, podle hrubých odhadů společnosti, dodatky smlouvy dosud nevrátila polovina SVJ, kterým společnost rozúčtování zajišťuje.

Pokud podepsané dodatky rozúčtovací společnost neobdrží, nebude v těchto přípa­dech ani možné rozesílat vyúčtování mailovou poštou, což bylo pro některá SVJ dosud stan­dardem. Součástí dodatku smlouvy je i ověření kontaktního mailu pro bezpečné zasílání infor­mací s osobními údaji, což je právě i případ vyúčtování spotřeby tepla a vody. Bez pode­psaného dodatku smlouvy bude rozúčtování zasíláno doporučenou poštou na adresu SVJ. To je pro SVJ a případně i správce ve většině případů méně komfortní, než zasílání mailovou poštou.

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje Zákon o službách

V období rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se také objevuje více dotazů, jaké odečty a odkud se provádějí. Právní výklad nejdete v Zákoně o službách č. 67/2013 Sb. Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu. Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m˛ započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková.

Jaké termíny jsou závazné?

Roční vyúčtování předepsaných a uhra­zených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru. Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Kontrola nad spotřebou vody se stává velkým tématem

Téma spotřeby vody a hospodaření s vodou se v průběhu několika posledních let stalo celospolečenským problémem. Velkým tématem se stává i pro vlastníky bytových domů, bytová družstva, SVJ a správce. Zájem je především o hi-tech technologie umožňující efektivní hospodaření s vodou a možnost…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter