Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

8 min. čtení · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Informace o připravovaných změnách zazněly z úst autora revize ČSN 73 0810 Ing. Petra Boháče na semináři společnosti PAVUS. V současné době se zapracovávají poslední připomínky.

Norma zjednodušuje klasifikaci budov. Nerozhoduje již rok kolaudace. Zároveň se významně zvyšují požadavky na požární bezpečnost fasád. V nové úpravě jsou definována čtyři pásma požární výšky. V rámci každého pásma bude zateplení po celé výšce objektu stejné, a to bez ohledu na stáří budovy.

Norma definuje tyto kategorie:

Budovy s požární výškou h > 22,5 m

V těchto případech musí být celý zateplovací systém třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy s tepelnou izolací z minerálních vláken (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, is 0,0 mm/min.).

01

Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  1. Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraž í max. o 400 mm.
  2. Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.
  3. Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů a ž k požárnímu pásu u soklu.
  4. Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.
  1. Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.
  2. Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více ne ž 300 mm musí být zatepleny minerální vlnou.
  3. Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na ob ě strany po celé délce vedení.

Vzhledem k proveditelnosti a dodržení všech technologických zásad doporučujeme fasády s vysokým podílem minerální vlny zateplit pouze minerální vlnou.

02

Založení zateplovacího systému

obr_3_norma_mw

Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

Zateplovací systém (ucelená sestava) musí být třídy reakce na oheň alespoň B (tj. s tepelnou izolací z EPS nebo fenolické pěny), tepelněizolační materiál alespoň E. Založení nad terénem se řeší pásem minerální izolace 900 mm nebo systémem se zkouškou dle ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru (30 minut, tepelný výkon 100 kW), index šíření plamene 0 mm/min.

Nad soklem průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Výjimku tvoří rodinné domy (budovy skupiny OB1), u kterých není tento pás nutný.

03

Budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Pro vnější zateplení musí být výrobky nebo celé sestavy třídy reakce na oheň alespoň E. Obvodové stěny se posuzují jako zcela požárně otevřené dle ČSN 73 0802, resp. 73 0804.

Může být použit zateplovací systém s polystyrenem (ETICS celek B, izolant E, is 0,0 mm/min.).

Další změny:

Způsob zateplení po výšce objektu z hlediska volby tepelného izolantu se výrazně zjednoduší. Zrušeno bude rozdělení budov na stávající a novostavby z hlediska způsobu zateplení.

V dosavadní úpravě normy se lišil způsob zateplení pro novostavby a pro stávající budovy. Hranicí těchto dvou kategorií byl rok 2000. Norma předepisovala požární pásy a pásy nad okny rozdílně dle stáří objektu. Např. na novostavbách s požární výškou do 30 m se kombinovalo zateplení s průběžnými pásy nad okny s celoplošným zateplením s ETICS reakce na oheň A1 nebo A2. Při požární výšce nad 30 m se zateplovalo v celé ploše systémem s reakcí na oheň A1 nebo A2. U zateplení stávajících objektů se kombinovaly pásy nad okny s celoplošným zateplením s ETICS reakce na oheň A1 nebo A2 při požární výšce nad 22,5 m.

Zateplení pod terénem a zateplení soklu

Norma stanovuje, že pod terénem lze ve všech případech zateplovat systémem s tepelnou izolací třídy reakce na oheň E a připouští vytažení takového systému na sokl až do výšky 1 až 1,5 m. To vyplývá jednak z technologie, kdy je např. okolo budovy svažitý terén, a jednak z požadavku na omezení nasákavosti tepelné izolace – z důvodu namáhání vodou se v této poloze minerální vata nepoužívá. Uvedené platí pro budovy všech běžných účelů, např. i zdravotnické stavby, ačkoliv jejich příslušné normy uvádějí celý ETICS ve třídě A1 nebo A2.

Zateplení již dříve zatepleného objektu

Jeden článek normy se věnuje zateplení již dříve zatepleného domu. Zde platí, že nové zateplení musí odpovídat citovaným požadavkům dle požární výšky s tím, že pásy třídy reakce na oheň A1 nebo A2 musí být provedeny v celé tloušťce systému, tedy i v původním zateplení (pokud je např. celé původní zateplení z EPS). Nový zateplovací systém musí být celý kotven do původní podkladní konstrukce. Variantně lze zateplení již zatepleného domu provést ze systému s velkorozměrovou požární zkouškou dle ISO 13785-2 (30 minut, tepelný výkon 3 MW).

Společné pro všechna zateplení je ustanovení, že zateplení provedené podle této normy (ČSN 73 0810) neovlivňuje zatřídění konstrukce DPx a neovlivňuje hořlavost konstrukčního systému. Pokud je zateplení v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, musí být celé ze systému třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Pokud je zateplení v požárně nebezpečném prostoru stejného objektu (např. kouty budovy apod.), nejsou na zateplení formulovány jiné požadavky. Navrhuje se tedy podle ostatních ustanovení normy.

Změna zatřídění objektu

Jedno z nových ustanovení normy se týká požadavku na zateplení systémem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 plynoucí ze změny užívání stavby (změna zatřídění objektu). V takové případě se musí stávající zateplení demontovat a provést nové A1 nebo A2, případně lze provést nové zateplení A1 nebo A2 přes stávající, nové zateplení kotvené do původního podkladu. Třetí možností je realizovat zateplení s velkorozměrovou požární zkouškou dle ISO 13785-2 (30 minut, tepelný výkon 3 MW).

Žádné přechodné období

Nová ČSN 73 0810 nestanovuje žádná přechodná období. Platí, že stavba musí být kolaudována tak, jak byla povolena, tedy stavby povolené před účinností revidované normy se realizují podle dosavadních požadavků.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/13531-projektovani-etics-podle-nove-csn-73-0810-bude-jednodussi

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter