Nová služba Rádce pro SVJ - Pojištění odpovědnosti SVJ

7 min. čtení · legislativa ·

Společně s novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost výborů SVJ, konkrétně zákonná odpovědnost členů výborů vyplývající z povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Dále občanský zákoník nově zavedl domněnku nedbalosti (§ 2911 a násl.), kterou je též možné vztáhnout na výkon funkce statutárního orgánu. Po členech výboru je v podstatě požadováno, aby byli odborníky v každé oblasti, o které rozhodují (stavebnictví, právo, finance, pojišťovnictví atd.), přičemž neinformovanost neomlouvá. Škodou tak může být například nedoplatek na vyúčtování majitele, který svůj byt prodal, ale neobtěžoval se s tím výbor seznámit. Nebo dluh, který by šel získat v rámci exekuce vypsané na byt vlastníka, pokud by se k ní výbor přihlásil včas.

Odpovědnosti se členové výboru nezbaví ani v případě, že pověří správou domu „správcovskou“ firmu. Je tedy zcela evidentní, že nová zákonná úprava klade na výbory SVJ vysoké nároky a osobní odpovědnost jejich členů je velká. 

Situací, kdy SVJ může vzniknout újma, je celá řada.  Odpovědnost výboru SVJ lze pro zjednodušení rozdělit do dvou rovin;

 • odpovědnost za řádné vykonávání právních kroků;
 • odpovědnost vůči rejstříku;
 • odpovědnost při správě majetku;

V případě odpovědnosti týkající se výkonu práva je typickým příkladem, který se objevuje snad v každém SVJ, neplnění zákonné povinnosti přispívat na správu domu a pozemku a dále povinnosti platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) vlastníkem jednotky. Ačkoli výbor často o těchto nedoplatcích ví a dlužníka na ně pravidelně upozorňuje, nemusí to být z hlediska péče řádného hospodáře dostačující. Úskalí je v tomto ohledu hned několik – jednak běh promlčecí lhůty každého jednotlivého plnění a dále též nebezpečí, že dlužník má vícero dluhů a hrozí mu exekuce nebo dokonce insolvence.

Druhým úskalím může být situace, kdy je na vlastníka jednotky podána exekuce. To pak může mít dopad na celé SVJ, v jehož správě se jednotka nachází. Základem všeho je o exekuci vědět. Proto by měl výbor pravidelně v katastru kontrolovat zápisy u jednotky dlužníka, neboť probíhající exekuce na jednotku bude v katastru vždy uvedena.

Třetím a v zásadě podobným úskalím jako je exekuce, je insolvenční řízení. Zde je opět důležité sledovat insolvenční rejstřík a včas podat přihlášku do insolvenčního řízení.

V této souvislosti doporučujeme členům výborů SVJ přistupovat maximálně odpovědně k vymáhání pohledávek za jednotlivými členy. Je tedy třeba důsledně vymáhat vzniklé pohledávky, tedy včas upozornit a zaslat předžalobní výzvu a nedojde-li k nápravě, je nezbytné podat žalobu na zaplacení. Paralelně s tímto je třeba kontrolovat zápisy u jednotky dlužníka v katastru nemovitostí a dále osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku. Je tedy zřejmé, že se jedná o komplexní soubor jednotlivých kroků, které musí být učiněny v zákonných lhůtách. Není-li to řádně a včas učiněno, vystavuje se výbor SVJ nebezpečí, že bude volán k odpovědnosti.

Na dvě věci by ale výbory SVJ měly dát větší pozor – první se týká nákupu služeb a věcí. Kdy se obecně doporučuje o určitého schváleného limitu uvedeného ve stanovách provádět řádné výběrové řízení.

Druhou věcí je pojištění – a to jak domu jako celku, tak pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Zaprvé je potřeba zkontrolovat, co vše pojistná smlouva pokrývá a zda není nutné jí, vzhledem k NOZu, změnit. Setkali jsme se bohužel s několika případy, kdy v důsledku havárie vznikla na domě škoda, kterou pojišťovna odmítla uhradit, resp. ji uhradila v nižší výši, jelikož pojistná smlouva byla uzavřena na nižší částku, než byla škoda skutečně vzniklá. Zde se pak dá odpovědnost členů výboru za špatně uzavřenou smlouvu bohužel poměrně jednoznačně dovodit – je tedy třeba myslet i na toto.

Nejen škody způsobené na majetku SVJ případně škody nebo újmy vyplývající z držby nemovitosti třetím osobám je dobré mít zajištěny dostatečným a kvalitním pojistným krytím.

Pojistné krytí je možné sjednat právě i pro případ odpovědnosti za škody způspbené SVJ členy jeho orgánů

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise (společenství vlastníků).

Pojištěným je každá osoba, která byla, je nebo bude členem orgánu SVJ.

V základním rozsahu je kryta:

 • škoda (újma) na jmění příp. nemajetkovou újma (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění) pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy);
 • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy.

Je však nutné připomenout, že pojištěním nelze krýt veškeré činnosti a škody, které mohou být způsobeny při výkonu činnosti člena orgánu SVJ. Mezi standardní výluky z pojistného krytí patří;

 • škoda způsobená úmyslně;
 • škoda způsobená úmyslným protiprávním jednáním nebo škoda způsobená jednáním v souvislosti s nímž získal pojištěný osobní prospěch nebo přijal odměnu, která mu nebyla přiznána předchozím souhlasem shromáždění vlastníků;
 • vyplývající z nesjednání nebo neudržování přiměřené pojistné ochrany domu;
 • způsobenou schodkem na svěřených hodnotách;
 • způsobenou neoprávněným prováděním stavebních prací;
 • způsobenou neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv;
 • škoda ve formě uložené pokuty nebo penále či jiné smluvní správní nebo trestní sankce

a řada dalších výluk, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů, kteří toto pojištění na našem trhu nabízí.

V součinnosti s největší makléřskou pojišťovací společností RENOMIA, a.s. jsme pro naše klienty připravili speciální pojistný program pro oblast pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy orgánů SVJ, který nabízí širší rozsah krytí než je na trhu standardem. Pojistným krytím tak lze nad rámec standardního krytí zajistit i;

 • škody způsobené neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv, což je jedna z klíčových povinností členů orgánů SVJ jak jsme již zmínili v článku výše, a to s limitem plnění až ve výši 200 000 Kč ;
 • náhrad za uložené pokuty a penále, a to s limitem plnění až do výše 500 000 Kč;
 • nákladů na očištění dobrého jména člena výboru SVJ s limitem plnění až do výše 50 000 Kč;
 • nákladů spojených s oficiálním šetřením, vyšetřováním pojištěné osoby s limitem plnění až do výše 100 000 Kč.

Pojistné krytí sjednané našim prostřednictvím tak zajišťuje velmi kvalitní ochranu členům výboru SVJ ve všech klíčových oblastech vyplývajících z jejich povinností daných občanským zákoníkem.

Poptejte pojištění i pro Váš výbor SVJ, stačí vyplnit formulář na této stránce:

Chci více informací o možnosti pojištění výboru SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte.
redakce@radceprosvj.cz
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Okna dokořán a využívání balkónů – v létě se snažíme si pobyt v bytě co nejvíce zpříjemnit. Otevřená okna a balkóny však více využívají i sousedé – kuřáci. Jaká jsou jejich práva a kde naopak začínají ta vaše? Lze kouření na balkónech…

Zákon mluví jasně: Pronajímatel nesmí nájemci bránit v nahlášení…

Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí nájemce respektovat. Co je třeba učinit k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého pobytu nájemce v bytě oprávněné? A jak může pronajímatel…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter