Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak je řešit?

3 min. čtení · legislativa ·

Schvalování usnesení

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet na novější způsoby komunikace a hlasování. Nicméně z úpravy lex covid vyplynulo, že v případě, kdy funkčního období u členů volených orgánů skončí v době mimořádných opatření, tak se automaticky prodlužuje a nekončí. Prodloužení funkčního období může teoreticky trvat až do 31. 3. 2021. Mimořádná opatření stále k dnešnímu dni platí a tříměsíční lhůta počíná běžet v den, kdy skončí. Pokud by neskončila do 31. 12. 2020, počíná běžet tříměsíční lhůta tímto dnem. Úpravu projednání a schválení účetní závěrky lex covid neupravuje, je ale velmi nepravděpodobné, že by v současném stavu byly SV postihovány za neschválení účetní závěrky v řádném termínu tedy do
31. 12. 2020.

Aktuálně potřeba svolat shromáždění

Určitě je vhodné shromáždění svolat i za předpokladu, že usnášeníschopné nebude. Minimálně se tímto projevem vůle svolatele otevře SV možnost, odhlasovat si body na neusnášeníschopném shromáždění mimo shromáždění i v případě, že má SV ve stanovách, že o těchto bodech může rozhodnout pouze na shromáždění. V současnosti mohou díky lex covid rozhodovat mimo shromáždění i společenství, které tuto možnost výslovně ve stanovách nemají. V nepříjemné situaci se ocitají SV, jenž mají sice možnost hlasovat per rollam ve stanovách, ale mají výčtem omezené typy usnesení, o kterých mohou takto hlasovat. Lex covid jim v tomto případě neumožňuje hlasovat o ostatních záležitostech mimo shromáždění.

Jaká pravidla aktuálně neplatí pro svolání shromáždění?

Pro shromáždění v časech po Covid-19 pandemii doporučujeme dodržovat hygienická opatření, používat ochranu úst a nosu a pokud je to možné dodržovat přiměřené rozestupy. Pokud vlastníci budou dlouhodobě mimo svá bydliště např. na chalupě, je poměrně složité je zastihnout pro rozhodnutí per rollam, jelikož jim je pošta pravděpodobně doručována do bytu. Teoreticky lze uvažovat zmocnění plnou mocí i pro hlasování per rollam, kterou by vlastník před dlouhodobým odjezdem z místa trvalého pobytu vystavil vlastníkovi, o němž ví, že se v domě bude nacházet na hlasování mimo zasedání a může i za něj reagovat. Zavedeným standardem je hlasování prostřednictvím e-mailu. Tímto způsobem mohou hlasovat všichni vlastníci s připojením k internetu.

Další podobné články

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do…

Pronajímatel se v rámci nájemního vztahu dostává mnohdy do nelehké pozice. Spolehlivost nájemce lze často jen těžko předem seriózně ověřit a obava o svěřený byt v hodnotě několika milionů je tedy zcela na místě. Občanský zákoník však poskytuje nájemci, jakožto…

Jakou odpovědnost má statutární orgán SVJ a BD?

S kandidáty na funkci člena statutárního orgánu SVJ se v dnešní době zrovna dveře netrhnou. Důvodů je samozřejmě celá řada – velké množství práce, nároky na potřebné znalosti, nízké odměny a v neposlední řadě i velká odpovědnost. Právě zákonná odpovědnost…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter