Nejčastěji používané měřiče tepla v bytových domech

6 min. čtení · energie · Vytápění · z praxe ·

Měření a rozdělení množství dodaného tepla na vytápění mezi konečné spotřebitele jednoznačně motivuje uživatele bytů k větším úsporám šetrnějšímu spotřebitelskému chování. Zodpovědnější přístup k využívání energií se významně odráží i na množství vyprodukovaných emisí CO2. Právě zlepšování kvality životního prostředí a udržitelnost vzácných zdrojů jsou hlavním cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické efektivitě, která se postupně implementuje do naší legislativy a neobešla ani oblast měření a rozúčtování odebraného tepla.

Možnosti měření

Na úvod je třeba uvést, že pro měření tepla je možné použít vícero technických řešení, vycházejících z různých principů měření sledovaných veličin. Při výběru správného přístroje pro měření tepla je důležité především zohlednit technické a finanční možnosti objektu, ale i další kritéria, hlavně přesnost a spolehlivost měření. Nejčastěji používaným typem měřičů tepla v bytových domech jsou mechanické průtokové měřiče tepla anebo poměrové rozdělovače tepla.

Mechanické průtokové měřiče tepla

Mechanické průtokové měřiče tepla, kde teplonosným médiem je voda, se instaluji přímo do potrubí otopného systému a za pomocí snímačů měří teplotu protečené vody na vstupu a teplotu protečené vody na výstupu otopného okruhu. Umožňují přesné měření spotřeby tepla ve fyzikálních jednotkách, která se určí z výsledného rozdílu teplot a množství protečené vody. Měřiče tepla patří podle zákona 505/1990 mezi určená měřidla. Před uvedením na trh podléhají prvotnímu ověření a schválení typu a instalaci těchto měřičů mohou vykonávat jen organizace s osvědčením o odborné způsobilosti, kterou ověřuje Český metrologický ústav zkouškou a osvědčuje ji vydáním dokladu. Určené měřidla podléhají pravidelnému metrologickému ověření. U všech častí mechanického průtokového měřiče tepla platí čas platnosti ověření 4 roky. Měřiče tepla jsou spolehlivou alternativou nejen pro bytové domy, ale také pro komerční nemovitosti, kde je zapotřebí rozdělit náklady na teplo mezi několik nájemců.

Typy měřičů tepla podle konstrukce:

  1. Kompaktní měřič tepla integruje v jednom přístroji průtokoměrnou část, snímače teploty a kalorimetrické počítadlo, které přijímá impulzy z průtokoměru, teplotního snímače a vypočítavá odevzdané množství tepla. Instaluje se tam, kde je dostatek prostoru na instalaci a jednoduchý přístup k odečtu dat.
  2. Kombinovaný měřič tepla je sestavený z oddělitelných částí.

Průtokoměrná část se instaluje přímo na potrubí, které se může nacházet i v hůře dostupných místech, počítadlo musí být umístěné tak, aby se údaje o spotřebách daly jednoduše odečítat.

Výběr vhodného měřiče tepla

Všechny konstrukční prvky musí zaručovat požadovanou stálost a spolehlivost měření během dlouhé doby. Je nutné, aby materiály odolávaly různým formám koroze a opotřebování, které se vyskytují za běžných pracovních podmínek, různě způsobených nečistotami v teplonosném médiu. Měřiče tepla musí za každých okolností a bez omezení správné funkce odolávat jmenovitému tlaku a teplotě, pro které jsou určené. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výběru vhodného montážního místa, především aby splňovalo víceré požadavky, a od kterého se odvíjí i výběr typu měřiče. Odborná instalace a výběr správného příslušenství je pro přesnost měření rozhodující.

Poměrové měření – spravedlivější rozdělení nákladů za teplo

Alternatívní způsob měření spotřeby tepla, když instalace měřičů tepla není technický možná, či nákladově efektivní, je pomocí poměrových rozdělovačů tepla. Pro jednoduchou instalaci a nižší počáteční investici se využívá ve většině bytových domů, které jsou zásobované centrálním zdrojem tepla. Nejnovější poměrový rozdělovač tepla je koncipovaný jako dvoučidlový přistroj, který zaznamenává teplotu otopného tělesa, teplotu vzduchu v místnosti a vyhodnocuje jejich rozdíl. Na základě tohoto rozdílu dochází k načítání dílků, které jsou podkladem pro výpočet spotřební složky. Poměrový rozdělovač tepla je přístroj, využívaný na rozdělení množství tepla naměřeného fakturačním měřičem (měřič dodavatele tepla) mezi jednotlivé odběratele – uživatele bytů. Poměrový rozdělovač tepla není určeným měřidlem, nepodléhá pravidelnému ověřování a nevyžaduje se montáž certifikovaným pracovníkem, tak, jako je to u měřičů tepla. Instaluje se přímo na otopné těleso podle pokynů výrobce a řídí se technickou normou ČSN EN 834 nebo ČSN EN 835.

Typy poměrových rozdělovačů tepla (RTN)

Poměrové měření si prošlo téměř stoletým vývojem. Společnost Clorius, která dnes působí na světovém trhu pod jménem „ista“, získala svůj prvý patent na rozdělovač topných nákladů již v roce 1924. V naší zemi se snaha po spravedlivějším rozdělení nákladů na teplo objevila začátkem devadesátých let, kdy se instalovali „trubičkové“ poměrové rozdělovače tepla, založené na odpařovacím principu. V současnosti správcovské firmy i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Odečty s využitím rádiových vln jsou přesnější a zvyšují komfort uživatelům bytů. Chyby způsobené lidským faktorem anebo případná manipulace s údaji patří do minulosti. Proces integrace údajů do systému rozúčtování se významně urychlil a zjednodušil, což garantuje včasné a správné vyúčtování.

Jeden systém – funkční systém

Nové technologie dálkových odečtů a správy dat o spotřebách otvírají nové možnosti pro správce a vlastníky bytů při získávaní údajů z koncových přístrojů v průběhu celého rozúčtovacího období. Měřiče tepla, poměrové rozdělovače tepla a vodoměry mohou být jednoduše integrované do jednoho funkčního systému. Koncové přístroje komunikují přes rádiový modul se sběrnicí dat, která údaje o spotřebách a přístrojích zpracuje a odešle přes rádiovou síť na centrální server a následně do softwarových aplikací konečného uživatele, jakou jsou například ekonomické a energetické monitoringy a programy pro rozúčtování nákladů na energie a vodu. Správci a uživatelé bytů tak získají neomezený přístup k denním údajům o spotřebách a stavu veškerých měřičů v objektu. S těmito informacemi dále mohou nakládat tak, aby nedocházelo k plýtvání, ale naopak k možnosti úspor v oblasti spotřeb energií a vody.

Více informací o měřicí technice najdete na www.ista.cz

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Zařizujete si interiér? Nedopusťte se nejčastějších chyb

Přestože se vkus každého z nás může mírně lišit, naše snahy o zařízení interiéru spojuje jedno, a to touha cítit se doma komfortně. Každému však vyhovuje něco jiného a slepé kopírování jednotlivých stylů je tak dávno pasé. Promyslet musíme barevnost,…

Za kolik dnes koupíte nový byt v Praze?

Růst cen nových bytů v Praze neskončil, pouze mírně zpomalil. Průměrná cena za jeden metr čtvereční nového bytu v nabídkách developerů na konci prvního pololetí vzrostla na 97 838 korun, což představuje meziroční nárůst o 5,3 procenta. Za průměrný 55metrový byt zájemce nyní…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter