Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií?

8 min. čtení · Dotace ·

Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií?

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy asi sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici 3,5 miliardy korun.

Podpora z evropských fondů je v této výzvě směřována na následující aktivity:

  1. Zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí bytového domu – jinými slovy zateplení budov a/nebo výměna oken a dveří. Pro přiznání podpory musí být zateplením dosaženo úspory minimálně 20 % celkové dodané energie oproti původnímu stavu.

Mezi další sledovaná kritéria patří:

  • dosažení požadované klasifikační třídy celkové dodané energie,
  • dosažení 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla zateplovaných konstrukcí a měněných oken a dveří nebo
  • splnění nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Všechna technická kritéria jsou upřesněna ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

  1. Samostatná opatření výměny hlavního zdroje tepla a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podporována bude samostatná výměna původního zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody v bytovém domě, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn.

Dále je také podporována instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Veškeré podmínky vztahující se k požadavkům na instalované zdroje tepla nebo na systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

  1. Památkově chráněné budovy. Pro budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, je kritériem pro poskytnutí podpory na zateplení obvodových konstrukcí nebo výměnu výplní otvorů dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N, 20 zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů podle ČSN 73 0540-2. V případě ostatních podporovaných opatření jsou požadavky shodné s požadavky na ostatní bytové domy.
  1. Instalace fotovoltaických systémů, pokud budou umístěny přímo na daném bytovém domě a vyrobená elektrická energie bude využita pro potřeby tohoto bytového domu. Fotovoltaické systémy ale nebudou podporovány samy o sobě, pouze jako součást komplexních opatření jako je zateplení obvodových konstrukcí nebo instalace tepelného čerpadla.
  1. Instalace solárních termických systémů. Jsou podporovány solární termické soustavy dosahující celkového využitelného solárního zisku min. 600 kWh * rok-1 * bytová jednotka-1. Podporovány jsou systémy napojené na akumulační zásobník tepla o minimálním objemu 45 l na 1 m2 apertury kolektoru.
  1. Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí využívat jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; vyrobená elektrická energie musí být využita pro potřeby daného bytového domu, a celková úspora energie musí být ve výši minimálně 10 % oproti samostatné výrobě elektřiny a tepla. Technické parametry opět podrobněji upravují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce.
  1. V praxi je možné a vhodné jednotlivé podporované aktivity kombinovat tak, aby bylo dosaženo maximálního zvýšení energetické účinnosti. V jedné žádosti o podporu je možné uvést více podporovaných opatření. Žadatel ovšem musí splnit kritéria přijatelnosti pro každé opatření, a to vždy pro celý bytový dům.

Kdo může o podporu žádat?

Výzva se vztahuje na bytové domy na celém území České republiky vyjma hlavního města Prahy. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena. Oprávněnými žadateli jsou společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

O jakou výši dotace lze žádat?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 300 000 Kč, maximální výše na jeden projekt je 90 milionů Kč. Výše podpory je stanovena na 30 % způsobilých výdajů; výjimku tvoří projekty na zateplení, kterým se podaří dosáhnout úspory energie přes čtyřicet procent proti původnímu stavu a dosáhnout klasifikační energetické třídy A nebo B – v těchto případech se podíl evropského spolufinancování zvyšuje na 40 %. Projekty veřejných příjemců jsou spolufinancovány i z národních zdrojů. U obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací je míra podpory ze státního rozpočtu ve výši 1,5 % (v případě vyšší úspory energie se jedná o 2 %). U organizačních složek státu nebo jejich příspěvkových organizací je ze státního rozpočtu financována celá zbylá část projektu, která není pokryta podporou z evropských zdrojů.

Kdy lze žádat a kdy lze realizovat?

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 15. července 2015 bude ukončen 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.  Všechny projektové žádosti je nutno podat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře elektronického systému MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. K podání žádosti o podporu je třeba mít zřízen zaručený elektronický podpis.

Kde získat další informace?

Chtěli byste jednoduše získat informaci zda je váš dům či projekt revitalizace pro získání dotace vhodný? Stačí když nám zanecháte kontakt. Poradíme vám, nebo vám zdarma připravíme studii, která vám na vaše otázky dá odpovědi.

klíčová slova:

Další podobné články

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter