Dotační program Bytové domy bez bariér 2018
je otevřen

5 min. čtení · Dotace ·

Dotační program Podpora bydlení 2018 je již otevřen. Podávat žádosti lze i do podprogramu Bytové domy bez bariér, o který byl v loňském roce mimořádný zájem. Jaké podmínky pro získání dotace například na dostavbu výtahu platí pro letošní rok?

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Žádosti je možné předkládat do 5. 1. 2018.

Kdo může o dotaci žádat?

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Na co je možné dotaci na výtahy čerpat?

Jedná se o formu účelové investiční dotace. Lze ji využít na stavbu výtahu, nebo na stavební úpravy, umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu. Bytový dům, pro který lze žádat o dotaci, musí mít čtyři a více nadzemních podlaží, není a nikdy dříve nebyl vybaven výtahem, anebo v současnosti neumožňuje bezbariérový přístup výtahu.

V případě domu s více vchody a více nepropojenými schodišti, který má jednoho vlastníka, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy všech vchodů. V takovém případě se výše dotace násobí počtem upravovaných vchodů nebo instalovaných výtahů.

Uznatelné jsou výdaje např. na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou a jiné typy dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.

Příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

Stavební práce musí být zahájeny do konce příslušného roku, ve kterém je dotace přidělena. Akce nesmí být ukončena před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín ukončení realizace akce nesmí překročit 31. prosince následujícího roku od data Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

Výška dotace

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství4 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla čerpána dotace, provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Jak financovat zbytek?

Dotace představuje příjemné snížení výdajů za dostavbu výtahu, nebo vybudování bezbariérového přístupu. Podmínkou kladného vyřízení dotační žádosti je však doložení schopnosti akci dofinancovat. K tomu lze pochopitelně využít vlastní zdroje bytového družstva, nebo SVJ, případně je možné financovat pořízení nového výtahu úvěrem. „Bytovým družstvům a SVJ bych v současnosti doporučila náš produkt KREDIT, který je jednoduchý a srozumitelný.Doba splatnosti je až 25 let, úvěr je bez zajištění a lze jí financovat až 100 % záměru, tzn. bez využití vašich úspor. V době, kdy je možnost získat na výstavbu nového výtahu dotaci, navíc můžete využít mimořádnou splátku úvěru ve výši dotace zdarma, což opět bude mít vliv na celkové náklady spojené s novou investicí,“ dodává Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Jaké jsou podmínky pro schválení dotace na výtah 2018?

  • Na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby
  • Bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový přístup byl zkolaudován před více než 10-ti lety
  • Jsou zajištěny zdroje na dofinancování projektu
  • Je doložen investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby a specifikuje zdroje financování
  • Projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický postup úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace
  • V době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup
  • Žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu Bytové domy bez bariér. Příprava, realizace a financování akce je prováděna podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platném znění a podle Metodických pokynů vydaných správcem programu.

Kontrola využití dotace

Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

klíčová slova:

Další podobné články
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter