Dotace IROP pro bytové domy je otevřena

3 min. čtení · Dotace · Financování · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

V rámci dotačního programu IROP byla 10.12. vyhlášena výzva Energetické úspory v bytových domech. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. V závislosti na dosažených úsporách energie bude poskytována podpora až do výše 32,3 % z celkových způsobilých výdajů projektu. O další inforamce jsme požádali ředitele odboru řízení operačních programů Ing. Rostislava Mazala.

Podle obecných podmínek IROP je nutné zadávat veškeré zakázky nad 400 000 Kč (stavební práce) přes výběrové řízení a postupovat podle metodického pokynu MMR. Platí toto i pro výzvu číslo 16 – tedy pro tuto výzvu?

Ano, i v 16. výzvě je nutné postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020. Pokud předpokládaná hodnota zakázky malé hodnoty je rovna nebo vyšší než 400 000,- Kč bez DPH, příjemce je povinen takovou zakázku zadávat postupy upravenými v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020.

Je potřebné zpracovávat tzv. Studii proveditelnosti a CBA analýzu, jako je to běžné u jiných výzev IROP?

Studii proveditelnosti není nutné v této výzvě zpracovávat. Jednou z povinných příloh jsou ale Podklady pro hodnocení, do kterých žadatel uvede relevantní údaje nutné pro schválení žádosti. Rozsah těchto podkladů pro hodnocení je menší, než je tomu u studie proveditelnosti.

Zpracování CBA analýzy je u každého projektu povinné. Analýza bude zpracována v elektronické podobě při podání žádosti v MS2014+. Postup zpracování analýzy je uveden v příloze č. 17 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, která jsou k dispozici na webové adrese www.dotaceeu.cz/IROP.

Musí mít žadatel vybraného dodavatele před podáním žádosti o dotaci nebo stačí zahájení výběrového řízení?

Z hlediska pravidel veřejné podpory (tzv. motivačního účinku) je možné před podáním žádosti provést zadávací nebo výběrové řízení pouze na přípravné práce (např. zpracování projektové dokumentace, zpracování energetického posouzení, zpracování podkladů pro hodnocení). Výběrové nebo zadávací řízení na práce, které jsou předmětem podpory (např. zateplování, výměna oken, dveří, výměna zdroje tepla), je možné zahájit až po podání žádosti.

Jak bude posuzována situace, pokud má SVJ ve svém držení bytovou jednotku, kterou pronajímá? Může i tento dům podat žádost?

V tomto případě lze žádost podat.

Je nutné administrovat bytový dům v Pardubicích na pardubickém CRR, nebo je možné zvolit libovolnou pobočku CRR?

Žádosti budou podávány elektronicky a následně přiřazovány jednotlivým pracovištím CRR na základě územní příslušnosti.

Děkujeme za rozhovor

více informací o dotaci IROP můžete získat zde

/Ilustrační foto: 123fr.com/

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter