Co dělat, když vlastník jednotky nehradí SVJ zálohy a příspěvky

5 min. čtení · legislativa ·

Každý vlastník jednotky je dle občanského zákoníku povinen v souvislosti s vlastnictvím své jednotky platit určité úhrady společenství vlastníků jednotek (SVJ). Pokud tyto úhrady řádně a včas platí, je z pohledu SVJ vše v pořádku. Jak má však SVJ postupovat v situaci, kdy vlastník jednotky předepsané platby nehradí?

Zpravidla jednou měsíčně hradí vlastník jednotky předem stanovenou částku jako příspěvek na správu domu a pozemku a současně zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby). Příspěvek na správu domu a pozemku zahrnuje jednak to, co se běžně nazývá příspěvkem do fondu oprav, tedy zejména náklady na provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu a pozemku. Současně je v něm obsažen i příspěvek na vlastní správní činnost SVJ, tedy např. odměnu osob, které spravují dům, odměnu členů orgánu SVJ, úhradu za vedení účetnictví apod. Naproti tomu zálohy na služby zahrnují zejména dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu apod. Způsob hrazení záloh i příspěvku konkretizují stanovy SVJ. Zálohy na služby je pak SVJ povinno po skončení příslušného kalendářního roku řádně vyúčtovat, přičemž z vyúčtování může vyplynout vlastníku jednotky další povinnost, a to zaplatit nedoplatek k vyúčtování, který se skládá jak z (částečně) nezaplacených záloh na služby, tak z doplatku ceny služeb, která přesáhla celkový předpis záloh na služby.

Pokud některou z výše uvedených plateb nebo její část vlastník jednotky včas neuhradí, porušuje tím svou zákonnou povinnosti, dostává se do prodlení a vzniká mu tak dluh vůči SVJ. Vzhledem k tomu, že členové výboru i předseda společenství mají povinnost postupovat při výkonu svých funkcí s péčí řádného hospodáře, do čehož spadá i povinnost kontrolovat řádné hrazení plateb vlastníky jednotek a řešit jejich případné neplacení a vymáhání, je třeba, aby tuto situaci včas začali řešit, aby nedošlo jejich promlčení. V opačném případě jim totiž hrozí, že budou muset nahradit škodu, která by nevymáháním dlužných částek SVJ vznikla.

Co je třeba, aby si výbor či předseda společenství ohlídali?

Důležité je kontrolovat, zda jsou všechny jednotlivé platby řádně hrazeny, ať už je SVJ eviduje samo, nebo za tímto účelem využívá správcovskou firmu, či účetní. U každoměsíčních plateb, tedy záloh na služby a příspěvku na správu domu, je většinou splatnost stanovena stanovami SVJ k určitému pevnému datu v měsíci. U nedoplatku k vyúčtování je naopak splatnost určená ve většině případů stanovami, případně zákonem, často závislá na datu schůze shromáždění SVJ, kde bylo vyúčtování schváleno, případně na doručení samotného vyúčtování vlastníkovi jednotky. Od těchto dat se pak počítá lhůta, v rámci níž je vlastník jednotky povinen nedoplatek uhradit a určuje se den splatnosti. Je tak třeba si ohlídat, jak dlouhá je lhůta k uhrazení nedoplatku, od kdy počíná běžet a kdy je tedy poslední den pro placení. Až poté, co vlastník jednotky neuhradí předepsané platby ani v den splatnosti, může začít SVJ s jejich vymáháním.

Obecně je možné vymáhat jak neuhrazené zálohy na služby a příspěvek na správu domu, které mají být hrazeny každý měsíc, tak i nedoplatek ke každoročnímu vyúčtování (případně i některou jejich nezaplacenou část, pokud vlastník jednotky hradil jen částečně). Je však třeba obě situace rozlišovat, neboť pokud bylo vyhotoveno vyúčtování, nelze již po vlastníku vymáhat zaplacení záloh, nýbrž jen uhrazení nedoplatku k tomuto vyúčtování – ten však ještě v danou chvíli nemusí být splatný. Je tak třeba dávat si pozor, co po vlastníku jednotky může SVJ v danou chvíli požadovat. Je taktéž třeba jednotlivé situace rozlišovat z toho důvodu, že každá z výše uvedených plateb je podložena jinými doklady. Zatímco zálohy na služby a příspěvek na správu domu jsou hrazeny pravidelně, vždy na základě aktuálního předpisu plateb, který vlastník obdrží např. v rámci vyúčtování, nebo který je samostatně schválen na shromáždění SVJ, povinnost zaplatit nedoplatek k vyúčtování vzniká až případným schválením vyúčtování na shromáždění SVJ, či jiným způsobem, jež je určený ve stanovách SVJ. V obou případech je tak třeba mít pro vymáhání dlužných částek určité podklady dokládající splnění všech povinností, jež ve vztahu k předepisování a vyúčtování plateb SVJ má, tedy zejména uvedená usnesení shromáždění SVJ, potvrzení o doručení předpisu/vyúčtování vlastníku jednotky apod.

Jak postupovat při vymáhání dlužných plateb?

Pokud tedy na základě výše uvedeného SVJ (či správcovský subjekt) v evidenci zjistí, že některý z vlastníků jednotek neuhradil některou z předepsaných plateb nebo její část do data splatnosti, je běžnou praxí, že vlastníka na toto pochybení upozorní. Pokud však vlastník jednotky nezaplatí dlužné částky ani po tomto upozornění, je vhodné se obrátit s žádostí o pomoc na profesionální advokátní kancelář, která následně zařídí všechny nezbytné kroky a pomůže Vám s rychlým a kompletní řešením veškerých problémů, které souvisí s vymožením nezaplacených částek a případně i úroků z prodlení či jiného příslušenství soudní či mimosoudní cestou.

klíčová slova:

Další podobné články

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Okna dokořán a využívání balkónů – v létě se snažíme si pobyt v bytě co nejvíce zpříjemnit. Otevřená okna a balkóny však více využívají i sousedé – kuřáci. Jaká jsou jejich práva a kde naopak začínají ta vaše? Lze kouření na balkónech…

Zákon mluví jasně: Pronajímatel nesmí nájemci bránit v nahlášení…

Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí nájemce respektovat. Co je třeba učinit k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého pobytu nájemce v bytě oprávněné? A jak může pronajímatel…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter