Logo DPU Zpět na výpis služeb

Nová zelená úsporám pro bytové domy

Vlastníci bytových domů z celé České republiky mohou nyní žádat o podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám. Mimo zateplení obálky budovy je nyní podporována celá řada opatření. Díky tomu může být tento program zajímavý i pro vlastníky bytových domů, které jsou již po celkové revitalizaci.

Oprávnění žadatelé

 • Vlastník stávajícího bytového domu.
 • Stavebník nového bytového domu.
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu.
 • Pověřený vlastník jednotky.
 • Nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu).
 • Osoba, které svědčí právo stavby.
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10 prováděcího předpisu.

Základní podmínky pro získání dotace

 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po
  1. lednu 2021.
 • Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů, přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory.
 • Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.
  Parametry sloužící pro stanovení výše podpory (součet ploch konstrukcí v m2, objem v m3, výkon v kW a kapacita v kWh) se zaokrouhlují na setiny, vždy směrem dolů.
 • Nepřipouští se současná podpora navrhovaných opatření z jiných dotačních programů Fondu, neníli v jejich podmínkách možnost podpory společně s programem Nová zelená úsporám výslovně uvedena.
 • V případech, kdy byla na navrhovaná opatření poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů, je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit Fondu nejpozději společně s doložením dokumentů k doložení realizace projektu, a to včetně vyčíslení získané (předpokládané) podpory z jednotlivých veřejných zdrojů na pokrytí přímých realizačních výdajů opatření. Fond je v takovém případě oprávněn provést úpravu výše poskytnuté podpory tak, aby souhrnná výše podpory z veřejných zdrojů nepřesahovala doložené přímé realizační výdaje pro jednotlivá opatření.
 • Je-li to pro žadatele relevantní, veškeré výdaje projektu musí vést buď v účetnictví (dle zákona
  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) nebo daňové evidenci (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.
 • Podporu nelze poskytnout na změny opatření, na která byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na taková opatření, která by snižovala jejich ekologické přínosy, zejména pak na opatření prováděná opakovaně na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, ohřev vody apod.
 • Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že:
  žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy, žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu, žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje, žadatel není podnikem v obtížích.
 • Podporu nelze poskytnout žadateli – obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Podpora může být poskytnuta na všechny úplné a řádně podané žádosti, které budou kryty disponibilními finančními prostředky.

Podporovaná opatření

 • Zateplení obálky budovy.
 • Výstavba pasivních domů.
 • Výměna zdrojů tepla.
 • Příprava teplé vody.
 • Fotovoltaické systémy.
 • Větrání.
 • Využití tepla z odpadní vody.
 • Instalace stínící techniky.
 • Zelená střecha.
 • Využití dešťové vody.
 • Instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.
 • Výsadba stromů.
 • Odborný posudek pro vybraná opatření.

 

Celý prováděcí předpis má 54 stran a můžete si ho prohlédnout zde. Pokud uvažujete o některém z výše uvedených opatření, rádi vám pomůžeme. Spolu s našimi poradenskými centry v Praze, Hradci Králové a Brně jsme připravení vás celým procesem přípravy provést.

 • Zdarma prohlédneme váš dům, poslechneme si váš záměr a sdělíme vám zda je dotace Nová zelená úspor pro tento záměr vhodná
 • Zdarma připravíme studii modernizace vašeho domu abyste zjistili co vám realizace případných opatření přinese.
 • Vytvoříme projektovou dokumentaci.
 • Připravíme žádost o dotaci.
 • Zajistíme všechna potřebná povolení.
 • Pomůžeme najít spolehlivého a ověřeného dodavatele.

Podívejte se na kroky, které vás v souvislosti s modernizací čekají. Obrázek si můžete zvětšit kliknutím. Otevře se vám na samostatné stránce.

Získejte více informací

Chystáte se modernizovat váš bytový dům a zaujala vás podporovaná opatření? Vyplňte formulář viz níže a my se vám ozveme nebo se obraťte rovnou na naše poradenská centra.

Morava – poradenské centrum ALUMBRADO
Jakub Slačík
Mobil: +420 608 406 450
E-mail: info@alumbrado.cz

Východní Čechy – poradenské centrum ENEREVIT
Jaroslav Marek
Mobil: +420 702 168 046
E-mail: info@enerevit.cz

Praha a střední Čechy – poradenské centrum DPU Revit
Petr Prokop
Mobil: +420 773 796 393
E-mail: prokop@dpurevit.cz

Můžete také navštívit náš webinář věnovaný speciálně revitalizaci a dotaci Nová zelená úsporám – registrace

Nebo vyplňte formulář a my se s vámi spojíme.

Přihlášení k odběru zpráv

Vyplňte prosím následující formulář pro registraci k odběru zpráv.
Vaše údaje jsou v bezpečí.


Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter