10x k problematice energetických úspor

5 min. čtení · Dotace · energie ·

Webové stránky www.dotaceEU.cz/IROP nabízejí čtenářům seznam otázek a odpovědí mimo jiné i k problematice energetických úspor v bydlení. Zde uvádíme ty nejzajímavější z nich.

Mohu podat žádost o podporu na zateplení, pokud už byla část domu zateplena?

Ano, na bytový dům, na kterém bylo provedeno částečné zateplení, lze podat žádost o podporu, podmínkou je splnění požadovaných kritérií úspory energie.

Mám nárok na podporu, pokud bylo výběrové řízení na dodavatele zateplení zahájeno před podáním žádosti o podporu?

Žádosti o podporu na zateplení bytových domů podléhají pravidlům veřejné podpory, podle kterých nelze zahájit výběrové nebo zadávací řízení na dodavatele zateplení nebo instalace tepelného čerpadla, kotle, apod. před podáním žádosti o podporu.

V případě žádosti o dotaci z IROP je možné zahájit práce na zateplení bytového domu před podáním žádosti anebo je nutné čekat na registraci žádosti?

Před podáním žádosti lze zahájit pouze přípravné práce, které jsou uvedeny ve Specifických pravidlech (jako např. zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení). Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele je možné až po podání žádosti o podporu.

Lze jako vlastníka domu, respektive příjemce, považovat bytové družstvo?

Ano, jedním z oprávněných žadatelů ve specifickém cíli 2.5 jsou bytová družstva jako vlastníci bytového domu.

Kdo může žádat o podporu v bytovém domě, kde je většina bytů ve vlastnictví bytového družstva, ale několik bytů je ve vlastnictví fyzických osob?

Doporučujeme založení společenství vlastníků jednotek, které může být žadatelem za celý bytový dům. Je také možné, aby bytové družstvo podalo žádost na svoji část bytového domu. Sledovaná kritéria ale musí být splněna za celý bytový dům. Upozorňujeme, že od určitého počtu vlastníků a bytových jednotek v bytovém domě je legislativně daná povinnost založit SVJ (společenství vlastníků jednotek). 

Je možné financovat ze specifického cíle 2.5 zateplení hotelů?

Z IROP nelze financovat tuto aktivitu. Nařízení EU neumožňují v novém období podporu turismu a cestovního ruchu – jedná se o podnikatelské aktivity.

Vztahuje se výzva i na budovy, které jsou kolaudovány a provozovány jako „ubytovny“?

Podpora ve specifickém cíli 2.5 se týká pouze budov, které jsou zkolaudovány jako bytový dům a jsou tak užívány.

Je možné žádat o dotaci na zateplení bytového domu z programu IROP také v případě, že některé byty jsou zatíženy hypotečním úvěrem?

Zatížení některých bytů hypotečním úvěrem není kritérium, které by znemožnilo možnosti obdržet podporu z programu IROP, za dodržení všech podmínek programu.

Je povinné zajištění technického dozoru investora? Patří náklady na technický dozor investora mezi způsobilé?

Zajištění technického dozoru investora je povinné (tato povinnost je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a náklady na technický dozor investora jsou způsobilé.

Jaká je hodnota 0,95 násobku doporučeného součinitele prostupu tepla konstrukce (jedno z kritérií hodnocení)?

Hodnota je pro každý typ konstrukce rozdílná. Základem pro výpočet jsou doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 uvedené v normě ČSN 73 0540-2. Rozhodnutí o typu konstrukce a hodnotě součinitele prostupu tepla náleží energetickému specialistovi, který zpracovává průkaz energetické náročnosti budov.

Převzato z www.dotaceEU.cz/IROP, redakčně upraveno.

Poznámka:

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy asi sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici 3,5 miliardy korun.

Projektové záměry a žádosti k této výzvě je možné konzultovat se specialisty na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení v krajských pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně jsou k dispozici zde (pod záložkou jednotlivých krajů).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla v roce 1996 za účelem podpory regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků. Věnuje se zejména administraci a kontrole čerpání evropských fondů z různých národních operačních programů a z programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Centrum působí ve všech krajích České republiky a za dobu své existence pomohlo příjemcům dotací zrealizovat tisíce projektů za desítky miliard korun, které výrazně zvýšily kvalitu života v regionech České republiky. Centrum je také jednou z hostitelských organizací celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků v rámci evropského vnitřního trhu i mimoevropských trhů.

Více informací o naší činnosti najdete na www.crr.cz

4e9f0e6b-d4d2-489c-9c70-13c5966deb8b

klíčová slova:

Další podobné články

Jak na revitalizaci bytového domu s dotací v sedmi…

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?

Co vám může překazit změnu dodavatele energií?

Každý má právo změnit dodavatele elektřiny a plynu. Ovšem ne vždy jde přechod k jinému dodavateli hladce. Ve změně může bránit současná smlouva o dodávkách energií, proces ale může zkomplikovat i stávající dodavatel nebo administrativní a jiná pochybení. Na co si především…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter